Biomanipulation i danske søer

De biologiske metoder indbefatter f.eks. indgreb i fiskebestanden ved at reducere antallet af især skalle og brasen (såkaldte fredsfisk), som æder dyreplankton og dermed fjerner de organismer, som skulle holde bestanden af planteplankton nede. Dette kan ske ved en selektiv opfiskning af de dyreplanktonædende arter eller ved udsætning af rovfisk.

En række forskellige redskaber bruges til opfiskning af fredsfisk . Det drejer sig om bundgarn og landdragningsvod, samt ruser, gællenet og elektrofiskeri.

Udsætning af rovfisk har primært drejet sig om geddeyngel og til en vis grad aborrer.

Success i Væng Sø

I Væng Sø i Midtjylland blev 50 pct. af biomassen af fredsfisk fjernet. Væng Sø var belastet af renset spildevand fra en nærliggende landsby, der gav anledning til en kraftig opblomstring af især blågrønalger med efterfølgende lav sigtedybde i søen.

Efter indgrebet øgedes sigtedybden betydeligt og forholdet mellem rovfisk og fredsfisk steg til 50 pct.

Geddeyngel

I Lyngsø ved Silkeborg blev der over en 4-års periode udsat geddeyngel i forskellig mængde med det formål at vurdere effekten på vandkvaliteten. Gedderne var ved udsætningen kun få måneder gamle med en længde på 2-6 cm.

Den udsatte geddeyngel viste sig at have en helt klar effekt på mængden af de små skaller. Idet der i år med stor udsætning af gedder var betydelig færre skaller i søen. Den mindskede mængde skaller havde så igen effekt på dyreplanktonet, hvor store dafnier især var talrige i år, hvor der havde været en stor udsætning af gedder og lav forekomst af små skaller. Det store antal dyreplankton påvirkede på sin side mængden af planteplankton og førte til en bedre sigtedybde. Forsøget i Lyngsø viste også, at udsætningen af geddeyngel kun havde en egentlig effekt i det år, hvor udsætningen fandt sted. Restaurering ved udsætning af gedder er derfor særlig aktuel i søer, hvor man forventer, at få års udsætning fører til ændring i andre biologiske forhold, der kan fastholde den klarvandede tilstand. F.eks indvandring af undervandsplanter.