Centre for Lake Restoration

A Villum Kann Rasmussen centre of excellence

| HOME | Publikationsliste | Særnummer om sørestaurering | Temadag om sørestaurering | English |


 

Temadag om sørestaurering

Lars Baastrup-Spohr

Vandstandssænkning som restaureringsmetode - påvirkninger på sediment og grundskudsplanter. Mere...

Sara Egemose

Behov og muligheder for begrænsning af næringssaltudledning fra afstrømning.  Mere...

Lars-Anders Hansson

Local-scale actions against global-scale changes: heat waves, cyanobacteria and biomanipulation. Mere...

Michael Hupfer

Lake management in Northern Germany: Experiences and challenges. Mere...

Erik Jeppesen

Søers respons på klimaændringer – en kombination af metoder giver svaret. Mere...

Anna-Marie Klamt

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer. Mere...

Theis Kragh

Udvikling i Filsø. Mere...

Bertel Nilsson

Grundvandspåvirkede søer. Mere...

Kasper Reitzel

Kemisk sørestaurering med Aluminium og Phoslock. Mere...

Jan G.M. Roelofs

Climate change and management of C limited lakes. Mere...

Dennis Trolle

Dynamisk modellering af søer i CLEAR - et nyt værktøj til brug i ind- og udland. Mere...