Centre for Lake Restoration

A Villum Kann Rasmussen centre of excellence

| HOME | List of publications | Special issue on lake restoration | Focus day on lake restoration | Danish |


 

Focus day on lake restoration

Lars Baastrup-Spohr

Vandstandssænkning som restaureringsmetode - påvirkninger på sediment og grundskudsplanter. More...

Sara Egemose

Behov og muligheder for begrænsning af næringssaltudledning fra afstrømning.  More...

Lars-Anders Hansson

Local-scale actions against global-scale changes: heat waves, cyanobacteria and biomanipulation. More...

Michael Hupfer

Lake management in Northern Germany: Experiences and challenges. More...

Erik Jeppesen

Søers respons på klimaændringer – en kombination af metoder giver svaret. More...

Anna-Marie Klamt

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer. More...

Theis Kragh

Udvikling i Filsø. More...

Bertel Nilsson

Grundvandspåvirkede søer. More...

Kasper Reitzel

Kemisk sørestaurering med Aluminium og Phoslock. More...

Jan G.M. Roelofs

Climate change and management of C limited lakes. More...

Dennis Trolle

Dynamisk modellering af søer i CLEAR - et nyt værktøj til brug i ind- og udland. More...